Sinh viên thắc mắc điểm liên hệ trực tiếp thầy Phước lúc 18g00 Hôm nay, thứ 6 ngày 2/12/2016 tại VPK.

Riêng điểm giữa kỳ đã nhập vào hệ thống các em xem qua web trường.

Chúc các em thi cuối kỳ tốt!

1 13010031 Nguyễn Tuấn Nam DHCNTT9A 8,5

 

Điểm TK môn LTĐT lớp DHCNTT12AVL
STT Mã số Họ  đệm Tên Lớp học ĐTK Ghi chú
1 13010031 Nguyễn Tuấn Nam DHCNTT9A 8,5
2 13057651 Đoàn Anh Quân DHKHMT9A 8
3 13020121 Trịnh Quốc Sang DHKHMT9A 7
4 13031031 Nguyễn Văn Tấn DHKTPM9A 7
5 13026981 Đoàn Quốc Thái DHKTPM9A 8
6 13020581 Võ Dương Quốc Thịnh DHCNTT9A
7 13042791 Lữ Văn Trung DHKTPM9A 4
8 16076951 Hoàng Thành Công DHCNTT12AVL 8,5
9 16068901 Đào Anh Cường DHCNTT12AVL 7,5
10 16071621 Dương Hoàng Duy DHCNTT12AVL 7
11 16079051 Nguyễn Đức Đạt DHCNTT12AVL 7,5
12 16078251 Nguyễn  Ngọc Duy Đoan DHCNTT12AVL 7,5
13 16078211 Lê Gia Huy DHCNTT12AVL 7,5
14 16067591 Đào Danh Hưng DHCNTT12AVL 7,5
15 16078531 Trần Vũ Nhật Khanh DHCNTT12AVL 6
16 16079551 Nguyễn Lê Khoa DHCNTT12AVL 7,5
17 16078191 Lê Duy Khương DHCNTT12AVL 7,5
18 16079811 Nguyễn Lương Kỳ DHCNTT12AVL 7,5
19 15080921 Lê Tùng Lâm DHKHMT11A
20 16073921 Vũ Tấn Lộc DHCNTT12AVL 7,5
21 16068621 Trần Hiếu Nghĩa DHCNTT12AVL 6
22 16079591 Nguyễn Thị Ngọ DHCNTT12AVL 7
23 16077801 Hồ Văn Phước DHCNTT12AVL 8
24 16082511 Đỗ Duy Tân DHCNTT12AVL 7,5
25 16077381 Nguyễn Minh Thông DHCNTT12AVL 7,5
26 16069951 Huỳnh Phạm Minh Trí DHCNTT12AVL 7,5
27 16076821 Bùi Duy Vĩnh Trường DHCNTT12AVL 7,5
28 16079121 Ninh Minh Tuấn DHCNTT12AVL 7,5
29 16080101 Phan Anh Tuấn DHCNTT12AVL 7
30 16078481 Đặng Minh Tuyên DHCNTT12AVL 7
31 16081891 Phạm Thị Tuyết DHCNTT12AVL 6
32 13052471 Phạm Duy An DHHTTT9A 7
33 13011351 Phạm Tuấn An DHHTTT9A 7
34 13042851 Mai Ngọc Bắc DHHTTT9A 7,5
35 13011321 Nguyễn Quốc Cường DHHTTT9A 7
36 13024401 Lê Thanh Phúc DHHTTT9A 7
37 13067281 Trần Đức Tài DHHTTT9A 8,5
38 13046821 Tô Thái Trường DHHTTT9A 0
39 13010561 Trần Vũ Tuấn DHHTTT9A 8,5